Sammen med Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold er vi nå i gang med prosjektet «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Formålet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken. Det første som skjer er et gratis webinar om sirkulærøkonomi 19. oktober. 

Sirkulær økonomi, hva er det egentlig?

I lys av bærekraftig utvikling og krav som kommer må næringslivet ta del i det grønne skiftet og finne nye gode løsninger for hvordan vi forvalter ressursene våre. Arbeid med sirkulærøkonomi blir en viktig del av dette, men hva betyr det egentlig?

Begrepet sirkulær økonomi betyr at vi gjenbruker ting i stedet for å kjøpe nytt. Enkeltpersoner og organisasjoner blir brukere av ressurser og produkter, ikke forbrukere. Vi unngår at produkter blir avfall ved å resirkulere, reparere eller gjenprodusere varer som går mot slutten av sin levetid. Dermed får produkter et nytt liv selv om den opprinnelige bruken er over.

For næringslivet og bedrifter betyr det at man må se på nye sirkulære forretningsmodeller, og revurdere måten man produserer på i dag. Produkter må designes på en ny måte for å kunne gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Vi må få ned andelen avfall og dermed også redusere brukes av nye råvarer.

Sirkulær økonomi kan illustreres slik:

Kilde: Sintef.no

Gratis webinar om Sirkulær Økonomi 19. oktober

For å kunne arbeide målrettet med nye sirkulære forretningsmodeller er det behov for et felles kompetanseløft for økt forståelse av hva sirkulær økonomi er og hvordan man kan ta i bruk sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet.

Alle bedrifter i Viken inviteres derfor inn til et gratis webinar med innføring i sirkulær økonomi, sirkulær økonomiske forretningsmodeller, og hvordan det kan gi bedre økonomiske resultater for bedriftene.

– Vi håper at alle bedrifter i Numedal og Midt-Buskerud, men gjerne hele Viken, har lyst til å være med, og ser nytten av denne kompetansehevingen. Her kommer en unik mulighet til å komme i gang, ta del i det grønne skiftet og lære hvordan egen virksomhet kan dra økonomiske fordeler av sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, sier prosjektleder i Buskerud Næringshage, Hilde S. Grønhovd.

Grønhovd forteller videre at webinaret arrangeres 19.oktober kl. 9-11, og vil ledes av Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE), som er av de fremste ekspertene på dette fagfeltet. – Dette blir et inspirerende og lærerikt webinar, og her håper vi så mange som mulig ønsker å delta og heve kompetansen sin.

Invitasjon til webinaret med lenke til påmelding er rett rundt hjørnet!

Studietur og ressurskartlegging

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» vil i tillegg til dette webinaret, gjennomføre en studietur for utvalgte bedrifter for å motivere til satsning på sirkulærøkonomi, og i neste steg invitere inn relevante bedrifter til en workshop for kartlegging av egne ressurser og en matching med andre bedrifter i Viken.


Bildet: Industriparken på Øra, Fredrikstad. Kan være et aktuelt sted for en studietur.
Foto: vekstifredrikstad.no

– Drømmescenarioet og hovedmålet er at dette prosjektet skal munne ut et et felles større samarbeidsprosjekt på tvers av bedrifter i Viken. Kanskje noens avfall kan bli andres ressurs? Vi håper å finne en eller flere matchinger mellom bedrifters ressursstrømmer og ressursbehov, forteller prosjektleder Hilde S. Grønhovd.

Dette arbeide vil foregå gjennom vinteren og våren 2024, og vil være neste steg i prosjektet. Bedrifter som ønsker å ta del i dette oppfordres til å ta kontakt med Næringshagen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet eller har lyst til å delta, ta kontakt med Prosjektleder Hilde S. Grønhovd, hildesg@nhage.com eller tlf. 92063733.

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» er et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage, Buskerud Næringshage, Næringshagen Østfold  og Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE), og er finansiert med støtte fra Viken Fylkeskommune.

Vi har 3 ledige kontorer fra 1.oktober på Næringssenteret på Rødberg!

Kontorene er samlokalisert med følgende:

 • Buskerud Næringshage AS
 • Nore og Uvdal Næringsselskap SA
 • Akari Numedal AS
 • Næringskonsulent i Nore og Uvdal Kommune

Ved interesse, ta kontakt med Gro Irene Svendsen på 92261233 eller groirene@nhage.com

 

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Buskerud Næringshage har tett samarbeid med Innovasjon Norge og kan hjelpe deg å komme i kontakt med Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har en rekke ordninger som kan passe din bedrift eller oppstart.

1. Regionale distriktsmidler

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Vårt bidrag skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

Låne- og tilskuddsordninger i distriktene omfatter:

 • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere
 • Distriktsrettede risikolån, herunder ansvarlig lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantier for investeringslån og driftskreditter.

Tilskuddene er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Støtten skal bidra til at regionalt prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/regionale-distriktsmidler

2. Nasjonale midler

Målgruppen er innovative bedrifter i hele landet. Med innovative bedrifter mener vi bedrifter som tar i bruk ny teknologi for å levere bedre løsninger på kundenes behov.

Krav:

 • En nyetablert bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år), basert på organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke.
 • Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som «bagatellmessig støtte».
 • Bedriften består av gründere som skal bygge virksomheten selv. Dere har et kjerneteam med kommersielt fokus og fagkompetanse på relevante områder. Dere vet hvilken kompetanse dere trenger for å bygge bedriften, og har en plan for å knytte til dere denne kompetansen.
 • Bedriften har tilgang på nødvendig egenfinansiering til planlagte aktiviteter.
 • Bedriften må ivareta prinsipper for ansvarlig næringsliv og ha forutsetninger for å bli en fremtidig vekstbedrift.
 • Dersom bedriften har registrert inkassosak, utlegg eller lønnstrekk skal søknad om finansiering ikke behandles før disse er slettet.

 

Les mer her:
https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-og-lan-til-oppstartsbedrifter 

 

Ta kontakt så hjelper vi deg videre.

Blink Hus Sigdal AS var første bedrift til å gjennomføre «grønn prosess» i regi av Buskerud Næringshage. Dette samarbeidet har gitt kjemperesultater: bedriften halverte mengden avfall på byggeplassene i løpet av ett år.

Ryddig byggeplass

Blink Hus Sigdal AS ønsket å redusere sitt miljøavtrykk og samtidig se om de kunne bli mer effektive og spare ressurser. – Ut fra disse behovene utviklet vi sammen prosjektet «Ryddig byggeplass», sier prosjektleder Hilde S. Grønhovd fra Buskerud Næringshage.

Alle skal med!

Prosjektet startet høsten 2021 på ei samling der alle ansatte var til stede.
– Poenget har hele veien vært å involvere tømrere, lærlinger, byggeledere, selgere – ja hele organisasjonen. Eierskap til både problemet og løsningene er avgjørende for å skape endring, forklarer prosjektlederen.

Praktisk og gøy!

– Vi har jobba med mange forskjellige metoder: Samlinger for alle, gruppearbeid, presentasjoner, hyttetur med workshop, legobygging, testing i praksis og måling av resultater. Vi har hatt litt faglig påfyll, prosjektet har vært nedenfra og opp – og vi har hatt fokus på å ha det hyggelig underveis! Og jeg må bare si at Blink Hus Sigdal-gjengen har vært helt super å jobbe med, poengterer hun.

Fagsamling 2022 – 2023 – 2024

Fagsamling i Blink Hus Sigdal

Våren 2022 presenterte et team fra Blink Hus Sigdal sine konkrete planer for «Ryddig byggeplass» for alle leverandører og samarbeidspartnere på egen fagsamling. Ett år seinere presenterte de resultatene av første års innsats: En reduksjon av avfallsmengde på byggeplass med 53 %, samtidig som sorteringsgraden økte fra 69 % til 76 %.

Satser videre

Neste skritt for Blink Hus Sigdal ble ansettelse av en miljø- og administrasjonsleder for å sikre videre trykk på både effektiviserings- og miljøarbeidet. Høsten 2023 skal de i gang med Miljøfyrtårnprosess, og innen våren 2024 skal avfallsmengden ytterligere ned. – Målet er å bli blant de beste i landet, og prosjektet har allerede skapt veldig mye positiv oppmerksomhet i Blink Hus kjeden, sier en fornøyd daglig leder Gunbjørn Vidvei.

Veldig fornøyde

– Vi er veldig fornøyde med hjelpa vi har fått fra Næringshagen til dette prosjektet. Hilde har inspirert oss til å jobbe sammen, holdt trykket oppe og sparket oss litt bak når det har vært behov for det. Vi har hatt trivelige samlinger og skapt resultater. Vi hadde ikke fått gjennomført prosjektet på denne måten uten hjelp, og nå gleder vi oss til videre samarbeid med Næringshagen framover, sier Gunbjørn Vidvei.

Kort fortalt, hva er grønn prosess?

Grønn prosess er en måte å hjelpe din bedrift i gang med å bli mer miljøvennlig. Rett og slett en prosess for å bli grønnere. Grønn prosess starter med litt påfyll av kunnskap og så finner vi ut hva bedriften ønsker å gjøre noe med. Gjennom involvering av de ansatte konkretiserer vi problemet, og finner forslag til praktiske tiltak og løsninger. Så tester vi dette ut, og måler effekten av tiltakene. Hvor omfattende prosessen skal være, hvor høye ambisjoner en skal ha og hvor lenge prosjektet skal vare er opp til bedriften, men det må settes av tid slik at alle ansatte kan involveres – det er en forutsetning for å skape resultater.

Noe for din bedrift?

Kanskje det kunne være aktuelt for deg og din bedrift? Kanskje du lurer på hvordan du skal komme i gang med miljøarbeid? Eller kanskje du ønsker å konkretisere og jobbe mer målrettet? Ta kontakt for en uforpliktende prat! Du kan også lese denne kort info om grønn prosess eller lese litt mer om prosessen på denne: Grønn prosess presentasjon. Husk at som målbedrift kan du få grønn prosess til en svært fordelaktig pris.

Åpenhetsloven

Caroline D. Ditlev-Simonsen, professor i bedrifter og samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI hadde et interessant webinar om åpenhetsloven for oss 31.mai.

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Åpenhetsloven har årlig rapporteringsfrist 30.juni! Gjelder dette for din bedrift? Åpenhetsloven gjelder for alle større bedrifter og organisasjoner i Norge. Har din bedrift satt seg inn i hvordan de kan implementere åpenhetsloven? Vi i Buskerud Næringshage kan hjelpe dere gjennom denne prosessen. Ta kontakt dersom dette skulle være interessant for dere!

Å være flink til å selge inn forretningsidéen er avgjørende når du skal søke eller spørre om finansiering.

 

Derfor er en pitch GULL!!

1. Få de på kroken

Introduser deg selv evt. andre i selskapet, bakgrunnen og erfaringen, og gi lytteren litt attraktiv informasjon som setter i gang fantasien og fanger interessen til tilhøreren.

2.     Problem

Gjør tilhøreren oppmerksom på et problem eller behov som eksisterer. Fortell om det på en måte som hjelper dem å relatere og forstå hvorfor man skal løse problemet eller møte et behov.

3.     Løsning

Introduser løsningen på problemet ditt. Din løsning. Fortell om det på en måte som viser hvorfor det er noe nytt, og hvordan det differensierer seg fra konkurrenter. Hva er bra med ditt produkt/tjeneste.

Er produktet ditt noe nytt som du ikke vil røpe for mye om?
Fortell litt om fordelene med din løsning uten å fortelle hva løsningen er.

4.     Markedet

Presenter målgruppen og en typisk kunde, så viser du og forklarer hvordan din løsning hjelper målgruppen.
Hva vil de betale for dette?

5.     Plan

Gi tilhøreren en klar tidsplan. Trekk frem nøkkelpunkter i din lanseringsplan.

6.     Hva nå?

Hva trenger du nå og hvem ser du etter nå?

 

Trenger du hjelp videre?

Buskerud Næringshage tilbyr en rekke tjenester for gründere, de fleste tjenesten er gratis. Tjenesten er for de som bor eller ønsker å starte bedrift i følgende Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Tjenesten er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge  og de lokale kommunene.

Hva tjenester tilbyr vi:

 • Gratis råd og veiledning hver tirsdag
 • Digitale etablererkurs
 • Gründerakademiet på Lampeland
 • Næringsfaglig vurdering
 • Kompetanse – Verktøy og maler
 • Nettverk – Innovasjon Norge, kommuner og privat næringsliv

Les mer om tjenestene for gründere her! 

 

 

 

Sirkulærøkonomi er et begrep som stadig blir mer omtalt og nyttig å ha begrep om, men hva er det egentlig? Og hvordan kan du som bedrift gjøre deg mer attraktiv og i tiden ved å benytte deg av dette? Sirkulærøkonomi eller kretsøkonomi er akkurat det det høres ut som – et prinsipp for økonomiske virksomheter som har et mål om at ressurser forblir i et system så lenge som mulig for å unngå bruk og kast. Innenfor her har du et vidt spekter av eksempler; Gjenbruk av plast, gjenbruk av avfall generelt, utleie av brukte produkter (klær, sko, biler), kjøp og salg av brukte produkter samt å begrense energiforbruk og utslipp så mye som mulig.

Her er det mange gode aktører på markedet allerede! Alfasko har sko på markedet som har livslang garanti på sko. De reklamerer for at hvis deler av skoen blir ødelagt eller utslitt – kan man levere skoene på service, og få de reparert. Slik slipper vi å kaste sko, og vi sparer oss for utgifter ved å ikke behøve å kjøpe nye sko når en del av skoen er ødelagt.

Andre bedrifter som allerede er på markedet med sirkulær økonomiske tjenester og produkter er:

Bergans

Man kan leie klær til barn. Barn vokser fort og bruker derfor ikke uteklær over lang tid. Gjennom å leie klær hos Bergans vil flere barn kunne bruke klærne og slik brukes ressurser lenger.

Tomra

Resirkulering og gjenbruk av panteflasker og plast avfall og mye mer. Blant annet har de mange spennende prosjekter innenfor teknologi. Verdt et besøk på hjemmesiden deres.

Elkjøp

Brukte produkter til lavere pris

One call

Brukte mobiler til lavere pris.

Fair Phone

Bytter ut deler av mobilen slik at mobilen kan vare lenger.

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE) vil forklare oss grunnprinsipper i sirkulærøkonomi og hva din bedrift kan gjøre. Les mer og meld deg på HER

Camilla Brox fra Senja er bærekraftsambassadør. Hun er langt over gjennomsnittet opptatt av miljø, folka og kloden vår – og hun lever livet deretter. Hun sier at for å sikre en bærekraftig fremtid, må økonomi være en viktig drivkraft.

I 2017 besluttet hun vie resten av livet til å bidra for en bærekraftig fremtid! «FN’s 17 bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030» – dette er blitt hennes grunnlag for videre jobb fremover. Hun har siden 2017 bistått små og store bedrifter i å utvikle bærekraftige strategier, lage foretningsmodeller med høyt fokus på miljø og sirkulærøkonomi.

Camilla er pådriver for en rekke spennende prosjekter, og hun utfører sine prosjekter på helhetlig bærekraftig og inspirerende vis. I år har hun bestemt seg for å sykle fra bedrift til bedrift på sin Norges turne. Les mer om Camilla HER

Se opp tak av webinaret vi hadde i bærekraftsuka

To ganger i året arrangerer vi i Buskerud Næringshage kurs på Lampeland for de som er nysgjerrig på å starte bedrift. 17.april var det avslutning og flere av deltakerene pitchet sin ide. En flott kveld med mange gode ideer!

Hvem er kurset for?

Gründerakademiet er for de som har en gründer i magen og for de som er i starten av sin bedriftsetablering. Dette er et kompetanseprogram som skal gi gründere en grundig start på reisen som selvstendig næringsdrivende. Les mer om kurset nede på denne siden.

Se bilder fra kvelden her:

 

Kursholder Benedikte Pettersen gleder seg til å høre presentasjonene til alle deltakerene.

 

 

 

 

Ragnhild Stølhaug  gjør seg klar for å presentere og delta på kurs

Presentasjoner og Pitcher:

 

TEGNSATT

Sara Elisabeth Villarroel Berntsen presenterer her sine nye bedriftsplan. Sara har tidligere jobbet som simultantekster i NRK og som tolk på en rekke konferanser. Nå skal hun satse videre med nye tjenester og prosjekter som tegnspråktolk. En flott dame med gode formidlingsevner. Vi ønsker henne lykke til videre!

Ta gjerne kontakt med Sara om du ønsker mer informasjon om hennes tjenester.

 

BOKVERKET

Kristin Delås pitcher sine nye tjenester og produkter. Kristin jobber med sin bedrift «Bokverket». Her tilbyr hun konsulenttjenester til forlag og private kunder. Hun har jevnlige oppdrag for flere forlag, og  hun har lang erfaring med både skjønnlitteratur og sakprosa. Så trenger du hjelp til å komme i mål med ditt skriveprosjekt?  Ta gjerne kontakt: post@bokverket.net. Kristin Delås. www.bokverket.net

 

MARI BEATE SKOGEN

Mari Beate starter en bedrift som fokus på sirkulære økonomi.  Mål er å utnytte ressurser best mulig. Her skal nytt utstyr holdes i et kretsløp og gi mulighet for mindre forbruk gjennom en egen utleie løsning. Vi ønsker henne lykke til videre!

Vi ønsker deltakerene lykke til videre og heier på flere bedriftsetableringer!

Noen tilbakemeldinger etter kurset:

«Kurset er både lærerikt og morsomt»

 

«Jeg fikk trygghet og kunnskap om det å starte opp som gründer»

 

«Jeg fikk videre kontakt med samarbeidspartnere»

 

Hva er Gründerakademiet:

 • En lærer ved å gjøre!
 • En  får tilgang til veiledning under kurset
 • En er med i fysiske og  digitale samlinger hvor en får  faglig påfyll i henhold til oppgavene en selv gjør
 • En får diskutert og jobbet sammen med andre etablerere.

Innhold i kurset:

 • Meg som etablerer
 • Kunde og marked
 • Produkter/tjenester og hvordan tjene penger på de
 • Kundereisen
 • Kjerneaktiviteter og partnere
 • Markedsføring
 • Økonomi
 • Heispresentasjon og finale

Informasjon om Gründerakademiet:

 • Treårig utviklingsprosjekt ledet av Fabrikken Næringshage
 • Utvikles i samarbeid med innovasjonsselskaper fra hele landet
 • Prosjektet er finansiert av Siva

Ønsker du å delta på kurs i 2023?

For mer info – ta kontakt med Buskerud Næringshage

Benedikte Pettersen
47616136 / benedikte@nhage.com

Velkommen til deg som vurderer å starte opp, er gründer eller er i en vekstfase. Du kan se fram til en nyttig kveld med gode råd og nettverksbygging!

Dette vil være en unik mulighet for gründere til å bli kjent med andre gründere, lufte ideer og få kunnskap og innsikt. Det vil også bli servert litt å spise på og man kan kjøpe drikke ved siden av.

Denne kvelden kan du høre på Sigrid Høisveen Ulekleiv som nå jobber som oppstartslos i DNB.
Sigrid har selv vært gründer i nesten 10 år. Hun har jobbet med blant annet agenturvirksomhet, egen produksjon i tillegg til å ha jobbet for en Engleinvestor med tidlig fase investeringer. 
Det kommer også 2 Gin gründere som vil fortelle om Selskapet Silver Distillery ble etablert i 2019 av Jon Arne Reitan og Kristian Stensvold. Fra destilleriet sitt i Sandsvær, har de produsert GIN, som julen 2022 kom inn i hyllene på Vinmonopolet.
Denne kafeen er Buskerud Næringshage i samarbeid med DNB,  AKARI,  KONGSBERG NÆRINGSFORUM,
Hvis du vil finne ut mer og melde deg på, SE HER