Mer informasjon kommer

Kongsberg kommune er en stor jordbrukskommune, samtidig som den er en levende by med et betydelig antall restauranter. Dette gir kommunen et godt utgangspunkt for økt verdiskaping i form av unike matopplevelser basert på lokal og kortreist mat. 

Mål for prosjektet

Forprosjektet “Fra jord til bord” har hatt som mål å øke serveringen av lokal mat på restaurantene i kommunen. Vi har rettet oss mot landbruksnæringen, serveringsbransjen og kundene for å kartlegge hvordan vi kan utnytte flere råvarer lokalt, redusere matsvinn – og tilgjengeliggjøre sesongvarer i et utarbeidet årshjul. Målet er både mer miljøvennlige løsninger og økonomisk vinning for alle parter. Per i dag ser vi produkter og råvarer som ikke blir utnyttet. Grunnen til det kan være manglende infrastruktur, manglende kommunikasjon mellom bønder og restauranter og kanskje for lav bevissthet om potensielle gevinster. Forprosjektet ønsket å etablere et samarbeid for å få brukt egnede kortreiste produkter og utarbeide en bærekraftig form for leveranse til de ulike restaurantene.  

Aktiviteter

Forprosjektet var på studietur til Østfold for å lære mer om distribusjon, matnettverk og hvordan en restaurant målbevisst kan jobbe for å bruke kortreiste råvarer. Det ble gjennomført en rundreise til gårder i Kongsberg der deltakere fra tre restauranter var med. Turen viste seg nyttig for å øke bevissthet og kunnskap rundt matproduksjon og for å knytte tettere samarbeid. For å kartlegge produsenter som kan levere til restauranter, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle produsenter som mottar produksjonstilskudd. 23 stykker svarte, hvorav 9 kan levere til restaurant. Prosjektet har også kartlagt ulike metoder for distribusjon og sett på gode eksempler på restauranter som jobber med lokalmat og bærekraft på ulike måter. 

Prosjektgruppa på studietur til Østfold, her på Curtisen restaurant.

Videre anbefalinger 

Det må jobbes både med tilbudssida og med etterspørselssida for å sikre et fungerende marked for lokalmat, og det må jobbes med logistikk og distribusjon for å koble tilbud og etterspørsel sammen på en effektiv måte. Kommunen må jobbe på tvers av alle berørte sektorer for å lykkes med en lokalmatsatsing.

 1. Nytt prosjekt for etablering av permanent matnettverk (med utgangspunkt i eksisterende strukturer)
 2. Prosjektering av distribusjonshub
 3. Styrking av tilleggsnæringer i landbruket (gardsgründer)

Sluttrapporten var til behandling i formannskapet 13. desember. Rapporten fikk mye ros i møtet og vedtaksforslaget fikk tilslutning.

Prosjektorganisering

Kongsberg kommune har vært prosjekteier, med Kari-Anne Sand og Håvard Fossbakken som representanter. Øvrige representanter i styringsgruppa har vært Kongsberg Næringsforum ved Irene Hagen, Per Ingar Lien fra Jordnær restaurant, Solveig Haug Storaas fra Søstrene Storaas hotell og Henning Aannestad Pedersen fra Landbrukslaget. Buskerud Næringshage ved Hilde Grønhovd, Ragnhild Stølshaug og Hanne Prøis Kristiansen har hatt prosjektledelse.

Videre lesning

For å lese mer om de ulike aktivitetene og bakgrunnen for anbefalingene, se rapporten i sin helhet her (klikk på lenke):

Rapport Fra jord til bord 30.11.23

Næringsminister Jan Christian Vestre har bestemt at det skal etableres 5-10 nye eksportsatsinger. Eksportsatsingene skal være rettet mot internasjonale markeder i sterk vekst, og være innenfor områder hvor norske bedrifter og industrimiljøer har særskilte gode forutsetninger for å lykkes.

Tre eksportsatsninger i 2023

Nasjonalt eksportråd anbefalte i 2023 tre nye eksportsatsinger: Design- og ferdigvareindustrien, helseindustrien og reiselivsnæringen.

Se rapport om eksportpotensial i norske næringer fra Menon Economics

 

1. Design- og ferdigvareindustrien

Dette gjelder i all hovedsak møbler, klær og tekstiler. Samlet hadde næringen i 2021 en eksport på rett under 10 milliarder kroner. I en sammenligning med våre skandinaviske naboer har Norge i utgangspunktet få meningsfulle komparative fortrinn. Både Danmark og Sverige er mer kjent for design og har betydelig høyere eksport innen alle de kategorier vi ser på. Vi vurderer det likevel slikt at Norge har muligheter knyttet til både å utvikle sitt skandinaviske brand samt sitt brand innen klær og sportsartikler knyttet til friluftsliv og vintersport.

Det er viktige konkurransefortrinn knyttet til den norske design- og ferdigvareindustrien. For det første er skandinavisk design og den skandinaviske livsstilen en megatrend som har dominert ulike kulturnæringer de siste årene. Et viktig fortrinn for norske aktører i hele designnæringen er «bærekraft» og «natur» som to viktige brandingkonsepter.

Et eksempel på dette er møbelfabrikken til Vestre i Magnor som er den mest bærekraftige møbelfabrikken i verden. I tillegg er Norge kjent for sin ville og vakre natur, noe som bidrar til å profilere nasjonen som et natur- og miljøvennlig land og bygge opp under den skandinaviske etos. Fokus på bærekraft og natur kan være en konkurransefordel når det gjelder å nå ut til internasjonale markeder.

Den norske design- og ferdigvareindustrien hadde i 2021 en samlet omsetning på omtrent 24 milliarder kroner. Basert på data fra SSB estimerer vi at 40 prosent av omsetningen, i underkant av 10 milliarder kroner, kom fra eksport. Design- og ferdigvareindustrien hadde en verdiskaping på i 9 milliarder kroner i 2021 og med 10 500 sysselsatte har denne næringen en verdiskaping per sysselsatt på 829 000 kroner. Dette er et av de lavere produktivitetsnivåer i denne analysen – og lavest av industrinæringene.

2.Eksportsatsning Helseindustri

Nasjonalt eksportråd peker på at Helseindustrien har hatt en god prosess og samarbeid mellom de mest sentrale helseaktørene, og de har presentert et omfattende og konkret forslag til eksportsatsing. En slik satsing vil kunne ha utløsende effekt og bidra til økt eksport, særlig for mindre bedrifter. Rådet vil trenge noe tid for å utarbeide innholdet i satsingen, men mener det vil være mulig å presentere et forslag tidlig til høsten.

3.Eksportsatsning Reiselivsnæring

Nasjonalt eksportråd mener at Reiselivsnæringen har et stort potensial, og det vil ha særlig stor effekt med økt markedsinnsats mot «highend-segmenter» og utenfor høysesong. Næringen har samlet de mest sentrale aktørene til et felles forslag om satsing. Aktørene ønsker å fortsette det samarbeidet som er etablert for å spisse en satsing. Prosess for å utarbeide innholdet i satsingen vil strekke seg inn mot vår 2024.

Veksttakten vil variere mellom ulike segmenter i markedet, blant annet drevet av følgende markedstrender:

 • Bærekraft (sosial og miljø). Ettersom antallet globale reisende har fortsatt å øke, har mange populære destinasjoner opplevd overbelastning og miljømessige utfordringer. Dette har ført til en økende interesse for reiser til mindre kjente og mindre overfylte destinasjoner.
 • Et økende antall velstående mennesker med betydelig reiseerfaring søker nye opplevelser, noe som fører til høy vekst i «high end»-markeder.58
 • Sterk vekst i etterspørselen etter aktiviteter, spesielt for naturbaserte opplevelser59. For eksempel forventes Nordlysturismen til Nord-Norge, som er blitt mer enn tidoblet det siste tiåret, å fortsette å vokse.
 • Økende etterspørsel etter «autentiske opplevelser», det vil si jakt på «det ekte og unike», på transformative reiser. Veksten i reiser knyttet til samisk kultur er et eksempel på denne trenden.
 • Individuelle reiser/skreddersøm
 • Digitalisering/selvbetjening
 • Høy vekst i cruisemarkedet, spesielt innen ekspedisjonscruise (underbygges av veksten i ekspedisjonscruise før koronakrisen)

Direkte eksportvirkemidler

Det er naturlig å tenke at en nasjonal eksportsatsing på reiseliv bør handle om målrettet markedsarbeid rettet mot markedssegmenter som verdsetter egenskapene i norsk reiseliv og som dermed har høyt vekstpotensial. Eksempler på denne typen markedssegmenter er:

 • Bestemte land med en høy andel kunder som matcher Norges produktprofil
 • Special interest-grupper, for eksempel knyttet til toppturer, havfiske, fugletitting eller lokalkultur
 • High-end kundesegmenter som identifiseres og bearbeides gjennom agenter og tilretteleggere
 • Det kan også dreie seg om kundesegmenter med spesielle behov, for eksempel knyttet til helseturisme, aktiv rehabilitering og tilrettelagte produkter for grupper med funksjonsnedsettelser.

Visit Norway (enhet i Innovasjon Norge) utfører, sammen med landsdelsselskaper, destinasjonsselskaper og store enkeltselskaper, denne typen markedsarbeid i dag. En eksportsatsing kan derfor dreie seg om å tilføre mer midler til næringens egne markedsaktører og/eller til Visit Norway.

Bakgrunn

Noen viktige avveininger ved valg av satsinger er om satsingsområdet skal være bredt eller smalt. Man kunne for eksempel tenke seg en bred satsing på alle fornybare energinæringer, inkludert havvind, batteri, hydrogen, sol, energisystemer, etc på den ene side, eller kun havvind på den andre side. En enda smalere havvind-satsing ville kunne være å kun se på flytende havvind. Brede satsinger vil ha større potensial, mens smale satsinger vil være lettere å spisse og der satsingen vil kunne ha mer konkret merverdi.

Grundig prosess

Anbefalingene til Nasjonalt eksportråd er gitt etter en grundig og lang prosess, og i samsvar med mandatet gitt av Næringsminister Jan Christian Vestre. Anbefalingen av de tre nye eksportsatsingene kommer i tillegg til de allerede vedtatte eksportsatsingene på Havvind og Maritim.

For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag ble det i tidsrommet 01.10.22 – 01.12.22 gjennomført en bred og åpen innspillsprosess. Dette resulterte i over 70 innspill som omhandlet nærmere 20 sektorer. Disse ble behandlet etter etablerte kriterier. Videre har Nasjonalt eksportråd fått presentasjoner og avholdt møter med en rekke representanter fra næringene som har kommet med forslag. Parallelt med innspillene ble det gitt et oppdrag til Menon Economics om å utrede og utviklet kunnskapsgrunnlag for å prioritere mulige reksportsatsinger.

Nasjonalt eksportråd peker på at prosessen allerede har hatt positive effekter ved at flere næringsaktører har samlet seg for å utarbeide eksportforslag, noe som bidrar til en større grad av landslagskultur i eksportarbeidet. Dette gir optimisme for det videre arbeidet med valg av kommende eksportsatsinger.

Bruk av virkemidler

En har vurdert om satsing bør inneholde tre elementer:

o Direktevirkemidler(eksportrettedetiltak,f.eksstyrkingavvirkemiddelapparatet)
o Indirekte virkemidler (f.eks forskning, utvikling og innovasjon, pilotering, testing, etc.) o Rammevilkår(skatt,finansieringsordninger,samferdselspolitikk,offentligeanskaffelser, hjemmemarked, etc.)

Rapport om eksportpotensial i norske næringer fra Menon Economics

Kriterier for valg av eksportsatsinger

Foto: Nasjonalt eksportråd /NHO

Les mer på NHO: https://www.nho.no/tema/eos-og-internasjonal-handel/artikler/nasjonalt-eksportrad-anbefaler-tre-nye-eksportsatsinger/ 

Camp Uvdal, en perle blant naturskjønne omgivelser i Numedal og har siden oppstarten i 1959 hatt fokus på gode gjesteopplevelser. Nå har Camp Uvdal har tatt kontroll over digitale muligheter for å forbedre gjesteopplevelsen og effektivisere driften.

 

Besøk nettsiden her: www.campuvdal.com

 

Bakgrunn: Digitale Muligheter

Sammen med Buskerud Næringshage startet Camp Uvdal et forstudie som identifiserte digitale muligheter. Målet var å identifisere områder der digitalisering styrke bedriften og optimalisere driften.

 

Digitalisering i fokus

Resultatet av samarbeidet var utviklingen av en plan for områder en kunne digitalisere. Camp Uvdal tok nå steget fra teori til praksis ved å implementere digitale løsninger på flere områder innenfor virksomheten.

 

Første Skritt: Effektiv Administrasjon av Låser

Det første konkrete skrittet i digitaliseringen var å samle alle låser i ett administrasjonsverktøy. Dette effektive og enkle systemet har styrket måten Camp Uvdal administrerer adgang til sine fasiliteter. Denne digitaliseringen har ikke bare styrket administrasjonen, men også frigjort verdifull tid for de ansatte.

«De nye systemet sparer oss tid og gir oss muligheten til å fokusere på andre viktige oppgaver.» 

– Knut Morten Bjørnsrud, daglig leder Camp Uvdal

 

Automatisk adgang gir fornøyde kunder

Ved å benytte systemet fra Invite har Camp Uvdal opplevd flere gode fordeler:

 • Våre kunder får automatisk tilsendt nøkkelinformasjon før de ankommer, sammen med annen viktig informasjon.
 • Muligheten å kunne utvide nøkkeltilgangen til flere personer på hytta har vært et populært tilbud blant gjestene våre.
 • Installasjonen av systemet var enkel, og kontrollsenteret gir oss mange valg samtidig som det er brukervennlig.

 

Framtidsretta

Målet for Camp Uvdal var klart – selvbetjening for gjestene. Ved å gi gjestene kontroll over sitt eget opphold, skaper de en fleksibel og komfortabel gjestereise. Gjennom det administrative verktøyet kan gjestene enkelt administrere tilgang til sine hytter digitalt, og dermed skape bedre opplevelser under sitt opphold.

Tilbakemeldingene de har fått fra gjestene har vært utelukkende positive:

«Vi blir sett på som en fremtidsrettet og moderne destinasjon på grunn av våre valg av løsninger. Vi ønsker å holde tritt med den stadig skiftende teknologien og sikre at våre gjester får den beste opplevelsen.»

 

 

Digital reise

Dette er bare begynnelsen av deres digitale reise, og det vil være spennende å følge med på hvordan Camp Uvdal fortsetter å høste fruktene av sin digitalisering. De ser allerede frem til å ta i bruk ytterligere digitale integrasjoner, som for eksempel styring av strøm og temperatur.

Vi ønsker Camp Uvdal Lykke til videre!

Vi hjelper gjerne deg med å komme i gang med teknologi og digitalisering! Ta kontakt!

Julebordsesongen er rett rundt hjørnet
Vi er så heldig som har fått Ragnhild med på laget Hun har reiselivsbakgrunn og en sterk fot innenfor underholdningsbransjen. Derfor kan vi nå tilby teambuilding i en helt ny form, der vi skreddersyr et program tilpasset din bedrift. Vi garanterer en opplevelse utenom det vanlige med mye latter og moro! Tidsrammen bestemmer dere! Vi foreslår 1 til 2 timer og kommer gjerne både før og etter middagen. Dere kan gjerne allerede ha konsumert første julebrus.

For bestilling/ mer informasjon send mail til ragnhild@nhage.com

Vi har 3 ledige kontorer fra 1.oktober på Næringssenteret på Rødberg!

Kontorene er samlokalisert med følgende:

 • Buskerud Næringshage AS
 • Nore og Uvdal Næringsselskap SA
 • Akari Numedal AS
 • Næringskonsulent i Nore og Uvdal Kommune

Ved interesse, ta kontakt med Gro Irene Svendsen på 92261233 eller groirene@nhage.com

 

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Buskerud Næringshage har tett samarbeid med Innovasjon Norge og kan hjelpe deg å komme i kontakt med Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har en rekke ordninger som kan passe din bedrift eller oppstart.

1. Regionale distriktsmidler

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Vårt bidrag skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

Låne- og tilskuddsordninger i distriktene omfatter:

 • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere
 • Distriktsrettede risikolån, herunder ansvarlig lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantier for investeringslån og driftskreditter.

Tilskuddene er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Støtten skal bidra til at regionalt prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/regionale-distriktsmidler

2. Nasjonale midler

Målgruppen er innovative bedrifter i hele landet. Med innovative bedrifter mener vi bedrifter som tar i bruk ny teknologi for å levere bedre løsninger på kundenes behov.

Krav:

 • En nyetablert bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år), basert på organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke.
 • Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som «bagatellmessig støtte».
 • Bedriften består av gründere som skal bygge virksomheten selv. Dere har et kjerneteam med kommersielt fokus og fagkompetanse på relevante områder. Dere vet hvilken kompetanse dere trenger for å bygge bedriften, og har en plan for å knytte til dere denne kompetansen.
 • Bedriften har tilgang på nødvendig egenfinansiering til planlagte aktiviteter.
 • Bedriften må ivareta prinsipper for ansvarlig næringsliv og ha forutsetninger for å bli en fremtidig vekstbedrift.
 • Dersom bedriften har registrert inkassosak, utlegg eller lønnstrekk skal søknad om finansiering ikke behandles før disse er slettet.

 

Les mer her:
https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-og-lan-til-oppstartsbedrifter 

 

Ta kontakt så hjelper vi deg videre.

Blink Hus Sigdal AS var første bedrift til å gjennomføre «grønn prosess» i regi av Buskerud Næringshage. Dette samarbeidet har gitt kjemperesultater: bedriften halverte mengden avfall på byggeplassene i løpet av ett år.

Ryddig byggeplass

Blink Hus Sigdal AS ønsket å redusere sitt miljøavtrykk og samtidig se om de kunne bli mer effektive og spare ressurser. – Ut fra disse behovene utviklet vi sammen prosjektet «Ryddig byggeplass», sier prosjektleder Hilde S. Grønhovd fra Buskerud Næringshage.

Alle skal med!

Prosjektet startet høsten 2021 på ei samling der alle ansatte var til stede.
– Poenget har hele veien vært å involvere tømrere, lærlinger, byggeledere, selgere – ja hele organisasjonen. Eierskap til både problemet og løsningene er avgjørende for å skape endring, forklarer prosjektlederen.

Praktisk og gøy!

– Vi har jobba med mange forskjellige metoder: Samlinger for alle, gruppearbeid, presentasjoner, hyttetur med workshop, legobygging, testing i praksis og måling av resultater. Vi har hatt litt faglig påfyll, prosjektet har vært nedenfra og opp – og vi har hatt fokus på å ha det hyggelig underveis! Og jeg må bare si at Blink Hus Sigdal-gjengen har vært helt super å jobbe med, poengterer hun.

Fagsamling 2022 – 2023 – 2024

Fagsamling i Blink Hus Sigdal

Våren 2022 presenterte et team fra Blink Hus Sigdal sine konkrete planer for «Ryddig byggeplass» for alle leverandører og samarbeidspartnere på egen fagsamling. Ett år seinere presenterte de resultatene av første års innsats: En reduksjon av avfallsmengde på byggeplass med 53 %, samtidig som sorteringsgraden økte fra 69 % til 76 %.

Satser videre

Neste skritt for Blink Hus Sigdal ble ansettelse av en miljø- og administrasjonsleder for å sikre videre trykk på både effektiviserings- og miljøarbeidet. Høsten 2023 skal de i gang med Miljøfyrtårnprosess, og innen våren 2024 skal avfallsmengden ytterligere ned. – Målet er å bli blant de beste i landet, og prosjektet har allerede skapt veldig mye positiv oppmerksomhet i Blink Hus kjeden, sier en fornøyd daglig leder Gunbjørn Vidvei.

Veldig fornøyde

– Vi er veldig fornøyde med hjelpa vi har fått fra Næringshagen til dette prosjektet. Hilde har inspirert oss til å jobbe sammen, holdt trykket oppe og sparket oss litt bak når det har vært behov for det. Vi har hatt trivelige samlinger og skapt resultater. Vi hadde ikke fått gjennomført prosjektet på denne måten uten hjelp, og nå gleder vi oss til videre samarbeid med Næringshagen framover, sier Gunbjørn Vidvei.

Kort fortalt, hva er grønn prosess?

Grønn prosess er en måte å hjelpe din bedrift i gang med å bli mer miljøvennlig. Rett og slett en prosess for å bli grønnere. Grønn prosess starter med litt påfyll av kunnskap og så finner vi ut hva bedriften ønsker å gjøre noe med. Gjennom involvering av de ansatte konkretiserer vi problemet, og finner forslag til praktiske tiltak og løsninger. Så tester vi dette ut, og måler effekten av tiltakene. Hvor omfattende prosessen skal være, hvor høye ambisjoner en skal ha og hvor lenge prosjektet skal vare er opp til bedriften, men det må settes av tid slik at alle ansatte kan involveres – det er en forutsetning for å skape resultater.

Noe for din bedrift?

Kanskje det kunne være aktuelt for deg og din bedrift? Kanskje du lurer på hvordan du skal komme i gang med miljøarbeid? Eller kanskje du ønsker å konkretisere og jobbe mer målrettet? Ta kontakt for en uforpliktende prat! Du kan også lese denne kort info om grønn prosess eller lese litt mer om prosessen på denne: Grønn prosess presentasjon. Husk at som målbedrift kan du få grønn prosess til en svært fordelaktig pris.

Åpenhetsloven

Caroline D. Ditlev-Simonsen, professor i bedrifter og samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI hadde et interessant webinar om åpenhetsloven for oss 31.mai.

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Åpenhetsloven har årlig rapporteringsfrist 30.juni! Gjelder dette for din bedrift? Åpenhetsloven gjelder for alle større bedrifter og organisasjoner i Norge. Har din bedrift satt seg inn i hvordan de kan implementere åpenhetsloven? Vi i Buskerud Næringshage kan hjelpe dere gjennom denne prosessen. Ta kontakt dersom dette skulle være interessant for dere!

Å være flink til å selge inn forretningsidéen er avgjørende når du skal søke eller spørre om finansiering.

 

Derfor er en pitch GULL!!

1. Få de på kroken

Introduser deg selv evt. andre i selskapet, bakgrunnen og erfaringen, og gi lytteren litt attraktiv informasjon som setter i gang fantasien og fanger interessen til tilhøreren.

2.     Problem

Gjør tilhøreren oppmerksom på et problem eller behov som eksisterer. Fortell om det på en måte som hjelper dem å relatere og forstå hvorfor man skal løse problemet eller møte et behov.

3.     Løsning

Introduser løsningen på problemet ditt. Din løsning. Fortell om det på en måte som viser hvorfor det er noe nytt, og hvordan det differensierer seg fra konkurrenter. Hva er bra med ditt produkt/tjeneste.

Er produktet ditt noe nytt som du ikke vil røpe for mye om?
Fortell litt om fordelene med din løsning uten å fortelle hva løsningen er.

4.     Markedet

Presenter målgruppen og en typisk kunde, så viser du og forklarer hvordan din løsning hjelper målgruppen.
Hva vil de betale for dette?

5.     Plan

Gi tilhøreren en klar tidsplan. Trekk frem nøkkelpunkter i din lanseringsplan.

6.     Hva nå?

Hva trenger du nå og hvem ser du etter nå?

 

Trenger du hjelp videre?

Buskerud Næringshage tilbyr en rekke tjenester for gründere, de fleste tjenesten er gratis. Tjenesten er for de som bor eller ønsker å starte bedrift i følgende Sigdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Tjenesten er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune, NAV, Innovasjon Norge  og de lokale kommunene.

Hva tjenester tilbyr vi:

 • Gratis råd og veiledning hver tirsdag
 • Digitale etablererkurs
 • Gründerakademiet på Lampeland
 • Næringsfaglig vurdering
 • Kompetanse – Verktøy og maler
 • Nettverk – Innovasjon Norge, kommuner og privat næringsliv

Les mer om tjenestene for gründere her!