Kongsberg kommune er en stor jordbrukskommune, samtidig som den er en levende by med et betydelig antall restauranter. Dette gir kommunen et godt utgangspunkt for økt verdiskaping i form av unike matopplevelser basert på lokal og kortreist mat. 

Mål for prosjektet

Forprosjektet “Fra jord til bord” har hatt som mål å øke serveringen av lokal mat på restaurantene i kommunen. Vi har rettet oss mot landbruksnæringen, serveringsbransjen og kundene for å kartlegge hvordan vi kan utnytte flere råvarer lokalt, redusere matsvinn – og tilgjengeliggjøre sesongvarer i et utarbeidet årshjul. Målet er både mer miljøvennlige løsninger og økonomisk vinning for alle parter. Per i dag ser vi produkter og råvarer som ikke blir utnyttet. Grunnen til det kan være manglende infrastruktur, manglende kommunikasjon mellom bønder og restauranter og kanskje for lav bevissthet om potensielle gevinster. Forprosjektet ønsket å etablere et samarbeid for å få brukt egnede kortreiste produkter og utarbeide en bærekraftig form for leveranse til de ulike restaurantene.  

Aktiviteter

Forprosjektet var på studietur til Østfold for å lære mer om distribusjon, matnettverk og hvordan en restaurant målbevisst kan jobbe for å bruke kortreiste råvarer. Det ble gjennomført en rundreise til gårder i Kongsberg der deltakere fra tre restauranter var med. Turen viste seg nyttig for å øke bevissthet og kunnskap rundt matproduksjon og for å knytte tettere samarbeid. For å kartlegge produsenter som kan levere til restauranter, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle produsenter som mottar produksjonstilskudd. 23 stykker svarte, hvorav 9 kan levere til restaurant. Prosjektet har også kartlagt ulike metoder for distribusjon og sett på gode eksempler på restauranter som jobber med lokalmat og bærekraft på ulike måter. 

Prosjektgruppa på studietur til Østfold, her på Curtisen restaurant.

Videre anbefalinger 

Det må jobbes både med tilbudssida og med etterspørselssida for å sikre et fungerende marked for lokalmat, og det må jobbes med logistikk og distribusjon for å koble tilbud og etterspørsel sammen på en effektiv måte. Kommunen må jobbe på tvers av alle berørte sektorer for å lykkes med en lokalmatsatsing.

  1. Nytt prosjekt for etablering av permanent matnettverk (med utgangspunkt i eksisterende strukturer)
  2. Prosjektering av distribusjonshub
  3. Styrking av tilleggsnæringer i landbruket (gardsgründer)

Sluttrapporten var til behandling i formannskapet 13. desember. Rapporten fikk mye ros i møtet og vedtaksforslaget fikk tilslutning.

Prosjektorganisering

Kongsberg kommune har vært prosjekteier, med Kari-Anne Sand og Håvard Fossbakken som representanter. Øvrige representanter i styringsgruppa har vært Kongsberg Næringsforum ved Irene Hagen, Per Ingar Lien fra Jordnær restaurant, Solveig Haug Storaas fra Søstrene Storaas hotell og Henning Aannestad Pedersen fra Landbrukslaget. Buskerud Næringshage ved Hilde Grønhovd, Ragnhild Stølshaug og Hanne Prøis Kristiansen har hatt prosjektledelse.

Videre lesning

For å lese mer om de ulike aktivitetene og bakgrunnen for anbefalingene, se rapporten i sin helhet her (klikk på lenke):

Rapport Fra jord til bord 30.11.23