Kongsberg kommune er en stor jordbrukskommune, samtidig som den er en levende by med et betydelig antall restauranter. Dette gir kommunen et godt utgangspunkt for økt verdiskaping i form av unike matopplevelser basert på lokal og kortreist mat. 

Mål for prosjektet

Forprosjektet “Fra jord til bord” har hatt som mål å øke serveringen av lokal mat på restaurantene i kommunen. Vi har rettet oss mot landbruksnæringen, serveringsbransjen og kundene for å kartlegge hvordan vi kan utnytte flere råvarer lokalt, redusere matsvinn – og tilgjengeliggjøre sesongvarer i et utarbeidet årshjul. Målet er både mer miljøvennlige løsninger og økonomisk vinning for alle parter. Per i dag ser vi produkter og råvarer som ikke blir utnyttet. Grunnen til det kan være manglende infrastruktur, manglende kommunikasjon mellom bønder og restauranter og kanskje for lav bevissthet om potensielle gevinster. Forprosjektet ønsket å etablere et samarbeid for å få brukt egnede kortreiste produkter og utarbeide en bærekraftig form for leveranse til de ulike restaurantene.  

Aktiviteter

Forprosjektet var på studietur til Østfold for å lære mer om distribusjon, matnettverk og hvordan en restaurant målbevisst kan jobbe for å bruke kortreiste råvarer. Det ble gjennomført en rundreise til gårder i Kongsberg der deltakere fra tre restauranter var med. Turen viste seg nyttig for å øke bevissthet og kunnskap rundt matproduksjon og for å knytte tettere samarbeid. For å kartlegge produsenter som kan levere til restauranter, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle produsenter som mottar produksjonstilskudd. 23 stykker svarte, hvorav 9 kan levere til restaurant. Prosjektet har også kartlagt ulike metoder for distribusjon og sett på gode eksempler på restauranter som jobber med lokalmat og bærekraft på ulike måter. 

Prosjektgruppa på studietur til Østfold, her på Curtisen restaurant.

Videre anbefalinger 

Det må jobbes både med tilbudssida og med etterspørselssida for å sikre et fungerende marked for lokalmat, og det må jobbes med logistikk og distribusjon for å koble tilbud og etterspørsel sammen på en effektiv måte. Kommunen må jobbe på tvers av alle berørte sektorer for å lykkes med en lokalmatsatsing.

  1. Nytt prosjekt for etablering av permanent matnettverk (med utgangspunkt i eksisterende strukturer)
  2. Prosjektering av distribusjonshub
  3. Styrking av tilleggsnæringer i landbruket (gardsgründer)

Sluttrapporten var til behandling i formannskapet 13. desember. Rapporten fikk mye ros i møtet og vedtaksforslaget fikk tilslutning.

Prosjektorganisering

Kongsberg kommune har vært prosjekteier, med Kari-Anne Sand og Håvard Fossbakken som representanter. Øvrige representanter i styringsgruppa har vært Kongsberg Næringsforum ved Irene Hagen, Per Ingar Lien fra Jordnær restaurant, Solveig Haug Storaas fra Søstrene Storaas hotell og Henning Aannestad Pedersen fra Landbrukslaget. Buskerud Næringshage ved Hilde Grønhovd, Ragnhild Stølshaug og Hanne Prøis Kristiansen har hatt prosjektledelse.

Videre lesning

For å lese mer om de ulike aktivitetene og bakgrunnen for anbefalingene, se rapporten i sin helhet her (klikk på lenke):

Rapport Fra jord til bord 30.11.23

Denne uka lanserte vi en splitter ny veileder for mer bærekraftig hytteutvikling. Veilederen er praktisk, konkret og skal fungere som sjekkliste for alle som planlegger ny hytteutvikling. Og best av alt: veilederen er helt gratis!

Last ned veileder for bærekraftig hytteutvikling her

Gjennom prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt» (2021- 2023) har vi jobbet på tvers, diskutert konkrete problemstillinger og kommet fram til noen faglig funderte anbefalinger. Disse anbefalingene har vi strukturert inn i tre bolker: Miljømessig-, sosial-, og økonomisk bærekraft. Veilederen brukes for å skape felles forståelse mellom grunneier, kommune, entreprenør, håndverkere og lokalsamfunn. – Vi håper den kommer til nytte!

Trenger du hjelp til å komme igang?
Vi vil gjerne at både utviklere, kommuner og andre skal ta veilederen i bruk! Prosjektleder Hilde S. Grønhovd og prosjekteier og grunneier Knut Bjertnes kommer gjerne til deg for å presentere veilederen og gi dere en god start! Ta kontakt, så får du et tilbud fra oss. Send en e-post til hildesg@nhage.com.

Partnerne i prosjektet har vært følgende:
Grunneier og prosjekteier: Knut Bjertnes
LY hytta AS
DRMA arkitekter AS
Entreprenør Habex AS
Grunneiere Espen og Hanne B. Kjemperud
Sigdal kommune
Eggedal Sag AS
Prosjektleder Buskerud Næringshage

Prosjektet har også fått bistand fra Nasjonalparken Næringshage og bygd videre på deres erfaringer fra prosjektet Grønn Fjellhageby. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.

Les mer om «Norges mest bærekraftige hyttefelt» her

Ønsker du å ta grep for økt konkurransekraft og grønn omstilling?

Utnytt potensialet i din bedrift med et grønt industriløft!

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial. 

Hvem er det for?

Vekstprogrammet Grønt Industriløft er for små og mellomstore bedrifter som driver med produksjon og fremstilling, som kjenner på utfordringer knyttet til dagens situasjon og som ønsker å ta del i det grønne skiftet.

Du får:

  • Økt kompetanse
  • Jobbe med egen problemstilling
  • Sparre med fagfolk
  • Veiledning underveis

Oppbygging av programmet

Gjennom fem samlinger får deltakerbedriftene faglig påfyll innen temaer som effektivisering og automatisering, rekruttering, kompetanseutvikling, digitalisering, energibruk, bærekraftig arealplanlegging, sirkulærøkonomi og mye mer.

Hver bedrift får jobbe med noen av sine utfordringer og får diskutere dem med fagfolk og likesinnede bedrifter. Målet er å komme ut av det med en konkret plan som vil lede til økt konkurransekraft og sannsynliggjøre muligheten til å lykkes på det internasjonale markedet.

Er du interessert?

Slå på tråden til Bjørn Helsing Hansen, tlf. 950 55 004 eller send e-post til bjornh@nhage.com 

Buskerud Næringshage samarbeider bredt med ulike kompetansemiljøer og blant annet disse vil bidra inn i samlingene: Kongsberg Innovasjon, NCCE Norsk senter for sirkulærøkonomi, Norsk Katapult, Sintef Manufacturing, Energihuset, Fagskolen Viken m.fl.

Habex AS har i samarbeid med oss i Buskerud Næringshage dratt i gang forprosjektet «Avfallsløsninger for distriktsnæringslivet». Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune, og sammen har vi som ambisjon å finne miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for å bli kvitt næringsavfall – også på bygda. 

Dette er en problemstilling som mange er opptatt av, og følgende partnere er med i prosjektet i tillegg til Habex og BNH: Sigdal Utvikling, Rollag Næringsforening, Nore og Uvdal Næringsselskap, Sigdal kommune, Rollag kommune, Nore og Uvdal kommune, Camp Uvdal, Numedal Næringspark.

Hodebry og høye kostnader

Erfaringene viser at det er krevende å finne løsninger for miljøvennlig håndtering av næringsavfall i distriktene. Lange avstander og mange fraksjoner skaper hodebry og høye kostnader for både kunder og leverandører. I dette forprosjektet skal vi både bidra til mer kunnskap om regler og krav, kartlegge hvilke problemer de enkelte bedriftene møter, snakke med alle som leverer avfallsløsninger om deres tilbud og begrensninger – og ikke minst forsøke å finne løsninger sammen.

Webinar og spørreundersøkelse

Prosjektet starter med et webinar for alle interesserte i kommuner og næringsliv torsdag 28. september kl. 08.30-10.00. Les mer om program og påmelding her. I etterkant av dette planlegger vi en spørreundersøkelse for å kartlegge status for avfallsløsninger, kostnader og utfordringer i kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal. – Vi håper webinaret og spørreundersøkelsen vil gi oss et godt bilde av status, og et godt grunnlag for å utvikle nye løsninger sier prosjektleder Marianne Skjetne Bøe i Buskerud Næringshage.

 

Sammen med Hallingdal Næringshage og Næringshagen Østfold er vi nå i gang med prosjektet «Sirkulærøkonomi i disktriksnæringslivet”. Vi samarbeider med Norsk Senter for Sirkulærøkonomi, og formålet er å gjennomføre et felles løft for arbeid med sirkulærøkonomi for næringslivet i Viken. 


Se og hør opptak av våre  webinarer på YouTube her: 

Sirkulærøkonomi A-B-C (Fra 19/10-23, varighet ca. 2 timer)

Sirkulærøkonomi for produksjonsbedrifter (Fra 9/1-24, varighet ca. 3 timer)

Sirkulær økonomi, hva er det egentlig?

I lys av bærekraftig utvikling og krav som kommer må næringslivet ta del i det grønne skiftet og finne nye gode løsninger for hvordan vi forvalter ressursene våre. Arbeid med sirkulærøkonomi blir en viktig del av dette, men hva betyr det egentlig?

Begrepet sirkulær økonomi betyr at vi gjenbruker ting i stedet for å kjøpe nytt. Enkeltpersoner og organisasjoner blir brukere av ressurser og produkter, ikke forbrukere. Vi unngår at produkter blir avfall ved å resirkulere, reparere eller gjenprodusere varer som går mot slutten av sin levetid. Dermed får produkter et nytt liv selv om den opprinnelige bruken er over.

For næringslivet og bedrifter betyr det at man må se på nye sirkulære forretningsmodeller, og revurdere måten man produserer på i dag. Produkter må designes på en ny måte for å kunne gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Vi må få ned andelen avfall og dermed også redusere brukes av nye råvarer.

Sirkulær økonomi kan illustreres slik:

Kilde: Sintef.no

 

For å kunne arbeide målrettet med nye sirkulære forretningsmodeller er det behov for et felles kompetanseløft for økt forståelse av hva sirkulær økonomi er og hvordan man kan ta i bruk sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet. Alle bedrifter kan derfor sjekke ut våre webinarer med innføring i sirkulær økonomi, sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, og hvordan det kan gi bedre økonomiske resultater for bedriftene. (Lenke til opptak av webinarene på YouTube finnes øverst i saken).

– Vi håper at alle bedrifter i Numedal og Midt-Buskerud, men gjerne hele Viken, har lyst til å være med, og ser nytten av denne kompetansehevingen. Her kommer en unik mulighet til å komme i gang, ta del i det grønne skiftet og lære hvordan egen virksomhet kan dra økonomiske fordeler av sirkulærøkonomiske forretningsmodeller, sier prosjektleder i Buskerud Næringshage, Hilde S. Grønhovd.

Studietur og ressurskartlegging

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» vil i tillegg til webinarene gjennomføre en studietur for utvalgte bedrifter for å motivere til satsning på sirkulærøkonomi. Invitasjon til studieturen finnes her. Videre er planen å invitere inn relevante bedrifter til en workshop for kartlegging av egne ressurser og en matching med andre bedrifter i Viken.


Bildet: Industriparken på Øra, Fredrikstad der prosjektet arrangerer studietur i februar.
Foto: vekstifredrikstad.no

– Drømmescenarioet og hovedmålet er at dette prosjektet skal munne ut et et felles større samarbeidsprosjekt på tvers av bedrifter i Viken. Kanskje noens avfall kan bli andres ressurs? Vi håper å finne en eller flere matchinger mellom bedrifters ressursstrømmer og ressursbehov, forteller prosjektleder Hilde S. Grønhovd.

Dette arbeide vil foregå gjennom vinteren og våren 2024, og vil være neste steg i prosjektet. Bedrifter som ønsker å ta del i dette oppfordres til å ta kontakt med Næringshagen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet eller har lyst til å delta, ta kontakt med Prosjektleder Hilde S. Grønhovd, hildesg@nhage.com eller tlf. 92063733.

Prosjektet «Sirkulærøkonomi i distriktsnæringslivet» er et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage, Buskerud Næringshage, Næringshagen Østfold  og Norsk senter for sirkulærøkonomi (NCCE), og er finansiert med støtte fra Viken Fylkeskommune.