Hurra!

Buskerud Næringshage er sikret 10 nye år som næringshage!
SIVA har i dag kunngjort hvilke innovasjonsselskaper som får være med i næringshageprogrammet 2023-2032, og Buskerud Næringshage har fått ny 10-års avtale!

-Vi jubler! Dette er viktig både for oss – og ikke minst så sikrer det kompetanse, og hjelp til omstilling for næringslivet i regionen framover, sier daglig leder Gro Irene Svendsen.

Viken godt representert i Sivas nasjonale programmer (Trondheim 1. desember 2022)

Buskerud Næringshage, Hallingdal Næringshage, Næringshagen Østfold, Aggrator, Kjeller Innovasjon, Kongsberg Innovasjon, Pan Innovasjon og Smart Innovation Norway er tatt opp i Sivas to nasjonale innovasjonsprogrammer. Gjennom inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet får bedrifter over hele landet tilgang til nettverk og mer kompetanse.

I januar 2023 starter en ny tiårig programperiode. I tillegg til de åtte fra Viken skal ytterligere 65 innovasjonsselskaper over hele landet, gjennom programmene bidra med nettverk, partnere og
kompetanse til norske bedrifter.
– Regjeringen vil forsterke innsatsen for vekst og utvikling i norsk industri og øvrig næringsliv,blant annet gjennom sterke innovasjonsselskaper i alle fylker. Sivas næringshage- og
inkubasjonsprogrammer er sentrale virkemidler for å legge til rette for vekst, omstilling ogeksport for tusenvis av bedrifter i hele Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn
Gjelsvik (Sp).

En nasjonal struktur

Siva har gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogrammer skapt en nasjonal struktur avnæringshager og inkubatorer. De som blir del av denne blir såkalte Siva-partnere, og drar nytte
av topp kompetanse, utstyr, læring og kunnskapsdeling, uansett hvor i landet de holder til.Programmene bidrar til at bedriftene raskere når sine forretningsmessige ambisjoner. En sterk
struktur og sterke enkeltoperatører er avgjørende for at Norge skal nå vedtatte mål knyttet tilbærekraft, klima og eksport.

Blant totalt 89 søkere er 38 tatt opp i det nye næringshageprogrammet, som er distriktsrettet. 35 søkere er tatt opp i inkubasjonsprogrammet, som er internasjonalt- og eksportrettet.
– Gjennom næringshageprogrammet skal vi bidra til å skape et levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene, og gjennom inkubasjonsprogrammet til å skape morgendagens
konkurransedyktige bedrifter som lykkes i internasjonale markeder. Det blir også viktig å bidratil at dette skjer på en bærekraftig måte, sier Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva.

God prosess

Begge programmene finansieres gjennom statsbudsjettet, med årlige bevilgninger fraKommunal- og distriktsdepartementet. I bunn for utviklingen av de nye programmene ligger et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fra den tiårige programperioden som nå går mot slutten. Tett dialog og involvering av næringsliv, fylkeskommuner og andre virkemiddelaktører har ogsåvært viktig for å utvikle relevante og effektive programmer. Siva er operatør, mens fylkeskommunene er oppdragsgivere som står for finansieringen.