MILJØFYRTÅRN – KOM I GANG MED GRØNN OMSTILLING:

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumenter sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 9000 virksomheter er nå sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Gjennom et helhetlig styringsverktøy hjelper vi virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.

MILJØFYRTÅRN – HVA OG HVORFOR?

 

 • Miljøfyrtårn gjør grønn omstilling konkret og effektivt.
 • Et helhetlig styringsverktøy som hjelper virksomhetene med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.
 • Miljøfyrtårn bygger meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.
 • Viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet
 • Bistår virksomheten med å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak,
 • Stor betydning for virksomhetens konkurransekraft fremover.

Her er åtte gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

 1. Oppnå positiv miljøeffekt
 2. Oppnå konkurransefortrinn
 3. Styrk merkevaren
 4. Kutt kostnader
 5. Sett mål og skap resultater
 6. Senk sykefraværet
 7. Få kvalitetsstempel
 8. Bygg omdømme og lederskap

HVEM KAN SERTIFISERES?

Alle virksomheter som fyller disse med færre enn 4 lokasjoner.

HVA KAN VI TILBY?

Buskerud Næringshage AS tilbyr både enkeltrådgivning og gruppeløp for alle typer enkeltvirksomheter, unntatt kommuner og konsern.

Målet er å følge bedriften fram til sertifiseringen av Miljøfyrtårn. Vi leder dere gjennom stegene i miljøkartleggingen, sertifiseringskriteriene og utfylling av rapportene. Bedriftene må selv sette av nok tid til å jobbe med dokumentasjonen, hente ut nødvendig data til  rapportene, avklare egne mål og tiltak samt nødvendig forankring internt.

Prosessen går ut på å bevisstgjøre både ledelsen og ansatte om behovet for å prioritere bærekraft og grønn omstilling i organisasjonen.

Prosessen skal komme fram til en konkret plan hvordan man går fra ord til handling på bærekraft og gjøre virksomheten klar til sertifisering i Miljøfyrtårn.

MILJØFYRTÅRNSERTIFISERING GRUPPELØP

– veien til sertifiseringinnhold – tidsplan – pris:

Prosessen starter med et informasjonsmøte

Oppstart/arbeidsmøte 1

Informasjon om dato kommer.

Sted: Avtalt sted eller digitalt

Tema: Miljøkartlegging/felleskriterier/bransjekriteriene

Arbeidsmøte 2

Informasjon om dato kommer.

Sted: Avtalt sted eller digitalt

Tema: Vesentlighet/mål og tiltak

Arbeidsmøte 3

Informasjon om dato kommer.

Sted: Avtalt sted eller digitalt

Tema: Innrapportering

Individuelle oppfølgingsmøter hos hver enkelt  bedrift

PRISER for gruppeløp:

Pris pr bedrift: kr 12.500

Målbedrift:        kr 9.500

I tillegg kan vi tilby individuell oppfølging med involvering av ansatte, workshops, bedriftstilpassede prosesser som en oppfølging av Miljøfyrtårnsertifiseringen. Dette vil faktureres etter egne avtaler.

MILJØFYRTÅRNSERTIFISERING EGET LØP PR BEDRIFT

– veien til sertifisering:  innhold – plan for prosess – pris:

Prosessen gjennomføres med:

 • Oppstartsmøte
 • 3 arbeidsmøter
 • 1 møte med alle ansatte

Bedriften må selv sette av en del tid til oppfølging mellom møtene, innhente dokumentasjon og utfylling rapportene samt forankring internt i egen bedrift.

Hvis det er ønske og behov for at vi i tillegg skal bistå med workshops, involvering av ansatte, bedriftstilpassede prosesser under sertifiseringsløpet, vil dette avtales som et tillegg.

Gjennomføring Oppstartsmøte:

Deltakere: I tillegg til daglig leder må det velges en miljøfyrtårnansvarlig som blir med i oppstartsmøtet, og som har det interne ansvaret for miljøfyrtårnprosessen.

Innhold: I møtet blir vi kjent og vi registrerer bedriften inn i miljøfyrtårnportalen og avklare sertifisør. Vi går igjennom alle arbeidsprosesser i bedriften og ser på hvilke områder man har mulighet til å gjøre tiltak som er viktig for sertifiseringen. I tillegg legger vi en plan for arbeidsmøtene og plan for når sertifiseringen skal være ferdig.

 

Arbeidsmøte 1-3:

I oppstartsmøtet bestemmer man hvilke områder vi skal jobbe med i hvert arbeidsmøte. Det blir da forberedelser for bedriften før hvert møte. Her jobber vi konkret med kartlegging av miljøaspekter og sertifiseringskriteriene som; energi, transport, avfall, innkjøpsrutiner og krav til leverandører og eventuelle bransjespesifikke kriterier.  Hvert møte varer 2-3 timer. Arbeidsmøtene kan tilrettelegges avdelingsvis eller med de ansatte som er viktige for å få gjennomført tiltak.

 

Oppsummeringsmøte og forberedelse til sertifisering:

I dette møtet sikrer man at alle forberedelser, handlingsplan med mål for sertifiseringen er gjennomført, slik at sertifisør kan godkjenne Miljøfyrtårnsertifiseringen.

          Bedriftens egeninnsats

Bedriften må påregne egeninnsats i form av tid til å delta på møter og samlinger for alle relevante personer. For at prosessen skal ha effekt i organisasjonen på både kort og lang sikt, er det avgjørende at så mange ansatte som mulig er involvert i prosessen. Det er bedriftens ansvar å legge til rette for dette.

          

        Priser

BNH sin ordinære timepris er kr. 1250,- per time.*

*Målbedrifter av Buskerud Næringshage kan få rabatt i henhold til målbedriftsavtale på denne prisen.

Vi tilbyr følgende pakke: 

Oppstartsmøte à 2 timer

3 Arbeidsmøter à 2 timer

Oppsummeringsmøte à 2 timer

Forberedelse og oppsummering estimert 25 timer

Oppsummert tid 35 timer.

I tillegg kommer avgifter til Miljøfyrtårnstiftelsen samt pris for sertifisering/sertifisør.