Hvorfor bærekraft?

Det er avgjørende at alle bedrifter tar ansvar og fokuserer på bærekraft. Hver enkelt bedrifts handlinger har en innvirkning på samfunnet og miljøet, og har en viktig rolle å spille i å skape en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Ta ansvar i din bedrift

I Norge og globalt sett må vi handle raskt og besluttsomt for å adressere disse utfordringene. Dette krever en innsats fra alle sektorer, inkludert næringslivet. Ved å ta ansvar og fokusere på bærekraft kan bedrifter bidra til å sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner og bidra til en positiv samfunnsmessig og miljømessig utvikling.

Hvordan starte med bærekraft?

Her en en oversikt over noen metodene og rammeverkene som kan tilpasses og implementeres i mindre bedrifter for å styrke deres bærekraftsarbeid og bidra til en mer ansvarlig og lønnsom virksomhet. Ta kontakt med oss om du ønsker å starte med bærekraftsarbeid i din bedrift etter å ha les.

Metoder for bærekraftsarbeid

 

  1. Tredobbel Bunnlinje (TBL):
   • Dette rammeverket vurderer virksomhetens ytelse basert på tre dimensjoner: sosial, miljømessig og økonomisk. Det fokuserer på å skape verdier ikke bare for eiere og aksjonærer, men også for samfunnet og miljøet.
  2. Livssyklusanalyse (LCA):
   • Dette verktøyet evaluerer miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste, fra råvareutvinning til avhending. Det hjelper bedriften med å identifisere hvor de største miljøpåvirkningene oppstår og dermed fokusere innsatsen på å redusere dem.
  3. CSR (Corporate Social Responsibility):
   • CSR fokuserer på hvordan bedriften tar ansvar for sine sosiale og miljømessige påvirkninger. Dette kan inkludere tiltak som filantropi, frivillig arbeid, ansattes velferd, og samarbeid med lokalsamfunnet.
  4. Bærekraftige forsyningskjeder:
   • Dette innebærer å evaluere og forbedre bærekraften til leverandørene og partnerne til bedriften. Ved å velge leverandører med bærekraftige praksiser og oppmuntre dem til å forbedre seg, kan bedriften redusere sin indirekte miljøpåvirkning.
  5. ISO 14001-sertifisering:
   • Dette er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer som hjelper bedrifter med å identifisere, overvåke og kontrollere miljøpåvirkninger. Implementering av ISO 14001 kan hjelpe bedriften med å forbedre sin miljøprestasjon og oppfylle regulatoriske krav.
  6. GRI-standardene (Global Reporting Initiative):
   • Disse standardene gir retningslinjer for bærekraftsrapportering, inkludert hvordan bedrifter skal rapportere om sine miljømessige, sosiale og økonomiske resultater. Implementering av GRI-standardene kan bidra til å øke bedriftens transparens og troverdighet innen bærekraft.
  7. Karbonregnskap:
   • Dette verktøyet måler og rapporterer bedriftens klimagassutslipp, og kan hjelpe bedriften med å identifisere områder der det er mulig å redusere utslippene. Dette kan omfatte energieffektiviseringstiltak, bruk av fornybar energi og redusert transportrelaterte utslipp.
  8. Lean og grønn produksjon:
   • Ved å implementere prinsippene for Lean Manufacturing sammen med bærekraftige praksiser kan bedriften redusere ressursbruk, avfall og miljøpåvirkning samtidig som de øker effektiviteten og lønnsomheten.

Klar for å starte?

Bærekraftsarbeid med Tredobbel Bunnlinje (TBL). Dette rammeverket vil vi nå starte å ta i bruk i næringshagen og ønsker du å starte eller styrke bærekraftsarbeidet i din bedrift, så ta kontakt. Denne metoden vil vurderer virksomhetens ytelse basert på tre dimensjoner: sosial, miljømessig og økonomisk. Det fokuserer på å skape verdier ikke bare for eiere og aksjonærer, men også for samfunnet og miljøet. Se noen eksempel under.

Sosial bærekraft:

 • Implementering av mangfold og inkludering i rekrutteringsprosesser.
 • Utvikling av ansattes ferdigheter og kompetanse gjennom opplæring og utdanning.
 • Etablere velferdsprogrammer og tiltak for å fremme trivsel og arbeidsglede blant ansatte.

Miljømessig bærekraft:

 • Reduksjon av klimagassutslipp gjennom energieffektivisering og bruk av fornybar energi.
 • Avfallshåndtering og resirkulering for å minimere avfall og fremme ressursutnyttelse.
 • Implementering av grønne transportløsninger og miljøvennlige materialer.

Økonomisk bærekraft:

 • Utvikling av etikk- og bærekraftig investeringsstrategier.
 • Etablering av langsiktige forretningsmodeller som tar hensyn til økonomisk lønnsomhet på lang sikt.
 • Implementering av kostnadseffektive løsninger som samtidig fremmer bærekraftige praksiser.

Disse tiltakene representerer bare et utvalg av mulige initiativer som kan implementeres under hver av pilarene i TBL-rammeverket. Det er viktig å tilpasse tiltakene til den spesifikke virksomheten og dens kontekst for å oppnå størst mulig effekt.